آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم (دانش بنیان)
  اولین آزمایشگاه کالیبراسیون دانش بنیان در کشور.  آزمایشگاه نمونه ی ملی سال 97  آزمایشگاه نمونه ی استان البرز سال 95  تکیه بر مجرب ترین کارشناسان اندازه شناسی با بیش ازدو دهه سابقه و کارشناسان حقیقی حوزه اندازه شناسی در سازمان ملی استانداردایران.  بهره گیری از علوم روز دنیا و امکانات بروز در زمینه کالیبراسیون.  ارائه کاملترین گواهینامه کالیبراسیون بر پایه علوم اندازه شناسی  در سطح کشور.  مجهزترین آزمایشگاه کالیبراسیون دما در کشور.  برداشت گامهای اساسی در جهت پیشرفت صنعت کشور و و فرهنگ اندازه شناسی.  حامی اولین همایش ملی اندازه شناسی ایران و نقش آن در توسعه ملی.  همکاری با مهمترین مراکز صنعتی ، آزمایشگاهی و آموزشی کشور .  عضویت در کمیته های فنی متناظر OIML-TC .  تدوین استاندارد های ملی در زمینه اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها.