آزمایشگاه کالیبراسیون آروین سیستم


تکیه بر مجرب ترین کارشناسان اندازه شناسی با بیش ازدو دهه سابقه و کارشناسان حقیقی حوزه اندازه شناسی در سازمان ملی استانداردایران.


بهره گیری از علوم روز دنیا و امکانات بروز در زمینه کالیبراسیون.


ارائه کاملترین گواهینامه کالیبراسیون بر پایه علوم اندازه شناسی و عدم قطعیت در سطح کشور.


مجهزترین آزمایشگاه کالیبراسیون دما در کشور.


برداشت گامهای اساسی در جهت پیشرفت صنعت کشور و و فرهنگ اندازه شناسی.


حامی اولین همایش ملی اندازه شناسی ایران و نقش آن در توسعه ملی.


همکاری با مهمترین مراکز صنعتی ، آزمایشگاهی و آموزشی کشور .


عضویت در کمیته های فنی متناظر OIML-TC .


تدوین استاندارد های ملی در زمینه اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها.