کالیبراسیون چیست ؟ 

در استاندارد ملي 4723 كاليبراسيون به صورت زير تعريف مي شود :                                                                        
عملیاتی است که، تحت شرایط مشخص انجام مي شود.به طوري كه در گام اول، بین مقادیركميت و عدم قطعیت های اندازه گیری ارتباط برقرار مي كند.اين عدم قطعيت هاي اندازه گيري توسط استاندارد های اندازه گیری و نشاندهی های متناظر، به همراه عدم قطعیت های اندازه گیری مربوط فراهم مي شود و در گام دوم، از این اطلاعات برای برقراری رابطه ای جهت دستیابی به نتیجه اندازه گیری از نشاندهی استفاده می شود.
یک ابزار اساسی در اطمینان از برقراري قابلیت رديابي هر اندازه گیری، كاليبراسيون دستگاه اندازه گیری، سیستم اندازه گیری، یا ماده ی مرجع است.  كاليبراسيون، ويژگي¬هاي عملکردي یک دستگاه، سیستم یا ماده ی مرجع را تعیین می کند.  این امر معمولا از طریق مقایسة مستقیم با استانداردهای اندازه گیری یا مواد مرجع گواهی شده قابل حصول است. نتيجه کالیبراسیون می تواند با اظهاريه ، تابع کالیبراسیون، نمودار کالیبراسیون، منحنی کالیبراسیون و یا جدول کالیبراسیون بیان شود. در برخی حالات نیز مقدار تصحیح نشاندهی به صورت اضافه کردن یک مقدار یا ضرب در یک ضریب، همراه با عدم قطعیت اندازه گیری داده می¬شود . در بیشتر موارد برچسب كاليبراسيون هم بر روی دستگاه اندازه گیری الصاق می گردد.
چهار دلیل اصلی كاليبراسيون يك دستگاه اندازه گيري عبارت است از :
• برقراري و اثبات قابلیت رديابي.
• اطمینان از این که نتايج دستگاه اندازه گیری با ساير اندازه گیری ها سازگار است.
• تعیین درستي نتايج حاصل از دستگاه اندازه گیری.
• برقراري قابلیت اطمينان دستگاه اندازه گيري.