دلیل اصلی كاليبراسيون يك دستگاه اندازه گيري چیست ؟

• برقراري و اثبات قابلیت رديابي.
• اطمینان از این که نتايج دستگاه اندازه گیری با ساير اندازه گیری ها سازگار است.
• تعیین درستي نتايج حاصل از دستگاه اندازه گیری.
• برقراري قابلیت اطمينان دستگاه اندازه گيري.

 BMC چیست ؟

بهترين توان اندازه گيري(BMC)، معمولاً عدم قطعيتي است که در پروانه تأييد صلاحيت آزمايشگاههاي کاليبراسيون از طرف مراکز اعتباردهي ثبت ميشود و نمايانگر کمترين عدم قطعيتي است که آزمايشگاه در جريان ارزيابي روشهاي اجرائي و دستورالعمل هاي کاري بکار گرفته شده ، تأييد صلاحيت شده است.
با توجه به بهترين توان اندازه گيري که يک آزمايشگاه براي کميتهاي مختلف اندازه گيري و حتي محدوده هاي مختلف يک کميت ، تأئيد صلاحيت مي شود ، ديگر مجاز نخواهد بود براي نتايج اندازه گيريهاي خود، عدم قطعيتي کمتر از بهترين توان اندازه گيري (BMC) که در تأييد صلاحيت آن ثبت شده است گزارش نمايد، اما ميتواند عدم قطعيتي مساوي يا بالاتر از آن را گزارش نمايد.


 
منظور از قابلیت ردیابی (Traceability) چیست ؟

قابليت ارتباط دادن مقدار يک کميت استاندارد يا نتيجه اندازه گيري با مرجع هاي ملي يا بين المللي از طريق زنجيره پيوسته مقايسه ها که همگي عدم قطعيتي معين دارند .

تعریف فوق منطبق با استاندارد بین المللی VIM با عنوان

International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology

میباشد که در ۱۹۹۳ میلادی توسط تعدادي از سازمانهاي معتبر در اندازه شناسي و استاندارد ها يعني BIPM - IEC - IFCC - ISO - IUPAC - IUPAP - OIML منتشر گرديد.

استاندارد فوق در سال ۲۰۰۸ ميلادي بازنگري و باعنوان

International Vocabulary of Metrology-Basic and General concepts and associated terms- VIM

منتشر گردید و در آن "قابلیت ردیابی" بشرح زیر تعریف گردید:

ویژگی نتیجه اندازه گیری که بوسیله آن میتوان نتیجه را به یک مرجع ازطریق زنجیره ناگسسته و مستندی از کالیبراسیونها ، که هریک در عدم قطعیت اندازه گیری سهیم هستند ارتباط داد.

برای درک بهتر این مفهوم میتوان به هرم قابلیت ردیابی اشاره کرد :